Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Verdom Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-933554, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13128890-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Verdom Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a shop.verdom.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók és regisztrálók (továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Verdom Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Verdom Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Verdom Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

2. Az adatkezelő megnevezése

név: Verdom Kft.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146467/2018
székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. em. 3.
telefonszám: +36 1 699 9110
email cím: office@verdom.hu
weboldal: www.verdom.hu

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az adatkezelésre a shop.verdom.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.2. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

- átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A sütik (cookie) használatának szabályzatáról, a törlés lehetőségeiről itt találsz további részleteket.

3.3. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, az oktatásokra történő regisztrációval vagy a hírlevélre történő feliratkozással, önkéntesen adja meg. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére:

- név
- cégnév
- számlázási cím
- szállítási cím
- email cím
- telefonszám
- adószám

3.4. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az Érintettet emailben, hírlevélben vagy telefonon megkeresse, és termékeiről, a szállításról, valamint szolgáltatásairól tájékoztassa, az oktatások időpontjait és részleteit egyeztesse.

3.5. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

3.6. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.7Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.

4. Adatkezelés időtartama

4.1. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint az Érintett kérésére történő, Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. Az Érintettnek a hírlevélben is van lehetősége a leiratkozásra.

4.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

4.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig vagy az Érintett adatainak törléséig tart (lásd 7.5. pont).

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

5.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. Az oktatások lefolytatása, a megrendelések teljesítése, a számlázás, valamint a könyvelés során a Szolgáltató a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Dupplak Kft.
3327 Novaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2/a.

SHOP.VERDOM.HU WEBSHOP ÜZEMELTETŐJE
Verdom Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. emelet 3.

HÍRLEVÉL KÜLDŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA

FOGLALÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA

KÖNYVELÉS
Gold Medal Kft.
1061 Budapest, Andrássy út 46.

FUTÁRSZOLGÁLAT
Hajtás Pajtás Kerékpáros Futárszolgálat
1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.

FUTÁRSZOLGÁLAT
Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

FUTÁRSZOLGÁLAT
UPS Magyarország Kft. 
2020 Vecsés, Lőrinci u. 154.
Airport City Logistic Park G. épület

FUTÁRSZOLGÁLAT
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

FUTÁRSZOLGÁLAT
TNT Express Hungary Kft.
1185 Budapest, II. Logisztikai központ-Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szolgáltató a 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül. 

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

6.2. A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

6.3. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);   
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);   
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);   2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);  
- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az Érintett a fent említett törvények alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu) fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7. Hírlevél

7.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

7.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást és tájékoztatást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

7.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7.4.  A feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

7.5. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

8.2. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.  

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.